Početna strana

Predavanja

Vežbe na tabli

Lab vežbe

Domaći zadaci

Ispitni rokovi

Obaveštenja

Korisni linkovi

Početna strana

Šifra predmeta: 13E043DE

Program predmeta (Odsek za elektroniku, 5. semestar (3+2+0), ESPB 5):

1. [3] Šmitova kola.  Flip flopovi.

2. [3] Sekvencijalne mreže.

3. [3] Konačne mašine stanja. Analiza i sinteza konačnih mašina stanja.

4. [3] Sinhrone mašine stanja

5. [3] Asinhrone mašine stanja

6. [3] Programabilne logičke komponente.

7. [3] Postojane memorije. ASIC ROM, mask ROM, PROM, EPROM, EEPROM.

8. [3] PLA, PAL, GAL, CPLD, FPGA. Realizacija i implementacija logičkih funkcija u programabilnim logičkim kolima

9. [3] Memorije sa proizvoljnim pristupom. SRAM.

10. [3] DRAM. Asocijativne, FIFO, LIFO, dvopristupne i video memorije.

11. [3] Digitalno analogna (DA) i Analogno digitalna (AD) konverzija. Statičke i dinamičke karakteristike DA i AD konvertora.

12. [3] Digitalno analogna konverzija. DA konvertori sa naponskim nizom. DA konvertori sa strujnim izvorima.

Kapacitivni DA konvertori. Interpolacija i segmentne mreže. Množeći DA konvertori.

13. [3] Analogno digitalna konverzija. Direktni AD konvertori. Brojački AD konvertori.

Serijski i prateći AD konvertori. AD konvertori sa sukcesivnim aproksimacijama. Sigma delta AD konverori.

14. [3] Aritmetička kola. Sabirači. Pomerači. Množači. Butov algoritam množenja. Deljenje.

 

Način polaganja ispita:

· Jedan kolokvijum u toku semestra posle 8. nastavne jedinice

· Maksimalan broj poena na kolokvijumu 100 (K)

· Završni ispit na kojem dolazi kompletno gradivo pri čemu je broj poena podeljen na dva dela:

1) U1 - gradivo koje odgovara prvom kolokvijumu (skalira se na 100 poena)

2) U2 - ostatak gradiva (skalira se na 100 poena)

 

Ukupan broj poena (UP) računa se kao UP=0.5*max(K, U1) + 0.5*U2

 

Uslov za polaganja ispita:

1. max(K, U1) >= 50 i

2. U2 >= 50

Ocene:

(50, 60] - 6

(60, 70] - 7

(70, 80] - 8

(80, 90] - 9

(90, 100] - 10

NAPOMENA:

1. Rezultati kolokvijuma se linearno skaliraju tako da student koji je najbolje uradio ima K=100 poena.

2. Rezultati ispita se linearno skaliraju tako da student koji je najbolje uradio ima U2=100 poena - SAMO U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU.

3. Završni ispit je istog trajanja za sve kandidate. Studenti koji su dobro uradili kolokvijum ne moraju da rade grupu zadataka koja odgovara U1.

Elektrotehnički fakultet u Beogradu,

Bulevar Kralja Aleksandra 73,

11 000 Beograd

Republika Srbija

Kontakti:

prof. Lazar Saranovac

Kabinet 102

E-mail: laza@el.etf.rs

Konsultacije:        prema dogovoru

                

 

Dragomir El Mezeni

Kabinet 20 u paviljonu,

E-mail: elmezeni@el.etf.rs

Konsultacije:        prema dogovoru